Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 10mm LARGE ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 20» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΗΛΟ46907Θ-5ΚΛ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 10mm LARGE ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 20» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2023 12:51:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΛΟ46907Θ-5ΚΛ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου