Α.Δ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΤΝ ΣΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 9ΦΔΡ46907Θ-ΕΤ5

Θέμα: Α.Δ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΤΝ ΣΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 13:11:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΔΡ46907Θ-ΕΤ5
Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Λήψη αρχείου