ΧΕ-1905 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΑΩΥ46907Θ-ΘΕ6

Θέμα: ΧΕ-1905 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:23:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΩΥ46907Θ-ΘΕ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου