ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ & ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ". – ΑΔΑ: 960346907Θ-ΟΔΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
" ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ & ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ".
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 13:51:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 960346907Θ-ΟΔΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου