ΧΕ-1868 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΥΡΙ46907Θ-Β5Δ

Θέμα: ΧΕ-1868 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:28:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΡΙ46907Θ-Β5Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου