Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» CPV: 33141110-4», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 299.200,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 371.008,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. – ΑΔΑ: 6Ξ7Ε46907Θ-ΛΦΘ

Θέμα: Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια:
«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» CPV: 33141110-4», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 299.200,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 371.008,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2023 14:11:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ7Ε46907Θ-ΛΦΘ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου