ΧΕ-1819 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΒΨ846907Θ-ΧΑΗ

Θέμα: ΧΕ-1819 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:40:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΨ846907Θ-ΧΑΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου