ΧΕ-1825 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Ρ6Η46907Θ-ΕΕΥ

Θέμα: ΧΕ-1825 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 09:57:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ6Η46907Θ-ΕΕΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου