ΧΕ-1837 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 685/2023 & ΧΕ 790/2023 & ΧΕ 386/2023 & ΧΕ 1459/2023 – ΑΔΑ: 6Ρ2Β46907Θ-ΤΦΛ

Θέμα: ΧΕ-1837 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 685/2023 & ΧΕ 790/2023 & ΧΕ 386/2023 & ΧΕ 1459/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:20:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ2Β46907Θ-ΤΦΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου