ΧΕ-1808 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΕΚΑΒ – ΑΔΑ: 6ΨΝΛ46907Θ-ΘΨ3

Θέμα: ΧΕ-1808 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2023 11:32:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΝΛ46907Θ-ΘΨ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου