ΧΕ-1834 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΠΛ946907Θ-00Ι

Θέμα: ΧΕ-1834 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 10:58:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΛ946907Θ-00Ι
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου