ΧΕ-2004 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Ω3Χ46907Θ-ΝΡ2

Θέμα: ΧΕ-2004 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:43:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω3Χ46907Θ-ΝΡ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου