Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «TONER SAMSUNG PROXPRESS M3875 EW» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Λ2Β46907Θ-Ν5Ο

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «TONER SAMSUNG PROXPRESS M3875 EW» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 09:27:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ2Β46907Θ-Ν5Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου