ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΕΩΝ POS – ΑΔΑ: 6ΚΡΓ46907Θ-0ΓΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΕΩΝ POS
Ημερομηνία: 01/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023 10:12:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΡΓ46907Θ-0ΓΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου