ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΤΕΣΤ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ – ΑΔΑ: 6ΙΥΖ46907Θ-3ΣΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΤΕΣΤ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2023 12:39:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΥΖ46907Θ-3ΣΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου