ΧΕ-1869 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΙΒ546907Θ-817

Θέμα: ΧΕ-1869 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:28:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΒ546907Θ-817
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου