ΧΕ-1997 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΗΑΟ46907Θ-ΖΘΡ

Θέμα: ΧΕ-1997 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΑΟ46907Θ-ΖΘΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου