ΧΕ-1848 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 672/2023 – ΑΔΑ: 6ΓΚΔ46907Θ-ΤΜ7

Θέμα: ΧΕ-1848 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 672/2023
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2023 09:12:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΚΔ46907Θ-ΤΜ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου