ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΔΑ: 6ΦΖΨ46907Θ-2ΕΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημερομηνία: 01/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023 14:39:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΖΨ46907Θ-2ΕΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου