ΧΕ-2018 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΦΝΛ46907Θ-Ψ9Ξ

Θέμα: ΧΕ-2018 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 15:03:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΝΛ46907Θ-Ψ9Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου