ΧΕ-1896 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΦΓ046907Θ-ΖΓΘ

Θέμα: ΧΕ-1896 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓ046907Θ-ΖΓΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου