Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ220/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ " από την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1467/2023) – ΑΔΑ: 6ΔΡΚ46907Θ-ΙΤ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ220/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ "
από την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1467/2023)
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 08:53:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΡΚ46907Θ-ΙΤ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου