ΧΕ-1912 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Δ1Ω46907Θ-8Ξ4

Θέμα: ΧΕ-1912 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:39:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ1Ω46907Θ-8Ξ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου