ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 2. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΔΑ: 69Δ346907Θ-ΨΕΚ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 2. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 14:30:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Δ346907Θ-ΨΕΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου