ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΡΙΝΙΚΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ – ΑΔΑ: 67Ι946907Θ-5ΞΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΡΙΝΙΚΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2023 14:38:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Ι946907Θ-5ΞΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου