ΧΕ-1999 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 634Η46907Θ-Ψ0Ζ

Θέμα: ΧΕ-1999 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 12:40:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 634Η46907Θ-Ψ0Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου