ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 45/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» CPV: 79211000-6, για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.999,84€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 123.999,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.999,92€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 61.999,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΡΓΔΤ46907Θ-ΔΝΛ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 45/2023
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών:
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» CPV: 79211000-6, για την κάλυψη των
αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.999,84€ πλέον
ΦΠΑ, αξίας 123.999,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα
ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.999,92€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 61.999,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 10/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2023 15:45:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΔΤ46907Θ-ΔΝΛ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου