ΧΕ-1766 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: Ρ7ΕΦ46907Θ-ΒΤΑ

Θέμα: ΧΕ-1766 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:48:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΕΦ46907Θ-ΒΤΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου