Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Καλωδίου Δικτύου» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΥΞ346907Θ-ΑΦ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Καλωδίου Δικτύου» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 10:10:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΞ346907Θ-ΑΦ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου