ΧΕ-1780 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023 – ΑΔΑ: ΨΥΟ046907Θ-2Μ8

Θέμα: ΧΕ-1780 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:37:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΟ046907Θ-2Μ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου