ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ TYPE 6-DM – 150 150ah 12V – ΑΔΑ: ΨΞ3Χ46907Θ-ΙΡΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ TYPE 6-DM – 150 150ah 12V
Ημερομηνία: 18/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/08/2023 10:34:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ3Χ46907Θ-ΙΡΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου