ΧΕ-1717 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 – ΑΔΑ: ΨΘΘ946907Θ-ΡΞΒ

Θέμα: ΧΕ-1717 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7
Ημερομηνία: 24/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:33:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΘ946907Θ-ΡΞΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου