ΧΕ-1794 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1458/2023 – ΑΔΑ: ΨΤΕΨ46907Θ-Ψ02

Θέμα: ΧΕ-1794 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1458/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 09:56:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΕΨ46907Θ-Ψ02
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου