ΧΕ-1756 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 326/2023 – ΑΔΑ: ΨΤ3046907Θ-ΒΥ7

Θέμα: ΧΕ-1756 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 326/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2023 09:25:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ3046907Θ-ΒΥ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου