ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 42/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ: «ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FIREWALL WATCHGUARD» – ΑΔΑ: ΨΣΝΦ46907Θ-ΞΚ2

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 42/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ:
«ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FIREWALL WATCHGUARD»
Ημερομηνία: 03/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 15:13:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΝΦ46907Θ-ΞΚ2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου