ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 44/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ (CPV: 33158400-6)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 255.380,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 309.703,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. – ΑΔΑ: ΨΨΤΧ46907Θ-ΘΥ4

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 44/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ
(CPV: 33158400-6)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 255.380,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 309.703,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 11:12:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΤΧ46907Θ-ΘΥ4
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου