Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-08-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια του είδους " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ". – ΑΔΑ: ΨΝ1746907Θ-ΤΡ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-08-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια του είδους
" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ".
Ημερομηνία: 04/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/08/2023 08:47:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ1746907Θ-ΤΡ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου