ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 38/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 90721600-3, για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενηςδαπάνης 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΨΜΤΑ46907Θ-ΠΜΣ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 38/2023
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών:
«ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 90721600-3, για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενηςδαπάνης 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 02/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2023 09:37:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΤΑ46907Θ-ΠΜΣ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου