ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΜΕΩ46907Θ-ΛΣΖ

Θέμα: ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 25/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 13:07:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΕΩ46907Θ-ΛΣΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου