Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΜ2Η46907Θ-ΨΒΖ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 08:21:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ2Η46907Θ-ΨΒΖ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου