ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: 33140000-3)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 298.707,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 370.396,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. – ΑΔΑ: ΨΛΝ746907Θ-31Θ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(CPV: 33140000-3)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 298.707,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 370.396,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 10:07:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΝ746907Θ-31Θ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου