ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ . – ΑΔΑ: ΨΛΛ546907Θ-61Α

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ .
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 13:05:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΛ546907Θ-61Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου