Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1962/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΙΩΔ46907Θ-7ΨΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1962/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 23/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:28:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΩΔ46907Θ-7ΨΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου