ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡ – ΑΔΑ: ΨΗΟ246907Θ-ΜΣ2

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡ
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2023 13:57:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΟ246907Θ-ΜΣ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου