ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ – ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " – ΑΔΑ: ΨΗΔΘ46907Θ-Υ3Φ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ – ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ "
Ημερομηνία: 11/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/08/2023 13:55:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΔΘ46907Θ-Υ3Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου