ΧΕ-1682 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1009/2023 – ΑΔΑ: ΨΙ1Υ46907Θ-Μ64

Θέμα: ΧΕ-1682 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1009/2023
Ημερομηνία: 21/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:56:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ1Υ46907Θ-Μ64
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου