ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ – ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ " – ΑΔΑ: ΨΦΨΒ46907Θ-ΤΙΙ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ – ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ "
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 11:13:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΨΒ46907Θ-ΤΙΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου