ΧΕ-1771 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1598/2023 – ΑΔΑ: ΨΦΦΠ46907Θ-Ε5Ε

Θέμα: ΧΕ-1771 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1598/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 11:13:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΦΠ46907Θ-Ε5Ε
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου