ΧΕ-1660 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΑΖΠ46907Θ-ΑΧΖ

Θέμα: ΧΕ-1660 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:20:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΖΠ46907Θ-ΑΧΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου