Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΑΜ646907Θ-7ΡΞ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 11:16:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΜ646907Θ-7ΡΞ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου